آنتن RFID

RFID Antenna

آنتن RFID

آنتن های RFID بوسیله قرائتگرهای RFID قابلیت استفاده دارند که برای ارتباط با تگ RFID و لیبل RFID مورد استفاده قرار می گیرد.

در سیستم های RFID غیر فعال ( passive rfid ) آنتن RFID با تبدیل جریان الکتریکی به امواج الکترومغناطیسی آنها را در محیط اطراف منتشر می کند. هنگامی که این امواج به آنتن موجود در لیبل و تگ RFID می رسد مجدد تبدیل به جریان الکتریکی می شود و تگ با استفاده از آن جریان الکتریکی فعال می شود و اطلاعات خود را منتشر می کند.

آنتن هایRFID دارای تنوع مختلفی هستند و باید بر اساس شرایط محیطی و کاربرد مورد نظر انتخاب شوند.

انواع آنتن RFID

آنتن RFID انتشار خطی

آنتن خطی RFID یا  Linear Polarization Antenna  دامنه و برد عملیاتی بیشتری دارد یعنی فاصله بیشتری را تحت پوشش قرار می دهد و قدرت بیشتری دارد و می تواند از اجسام مختلفی عبور کند تا تگ rfid را مورد خوانش قرار دهد. در آنتن های انتشارخطی جهت گیری تگ ها خیلی مورد اهمیت است زیرا بسته به زاویه قرارگیری تگ ، آنتن ممکن است برای خوانش دچار مشکل شود، و در نتیجه در فاصله کمتری نسبت به فاصله استاندارد قرائت می کند .

آنتن RFID انتشار دایره ای

آنتن دایره ای  Cireuler Polarized Antenna نسبت به آنتن های انتشار خطی RFID از نظر فاصله تحت پوشش و نیرو ضعیف است اما در مورد جهت گیری تگ ها ، مانند آنتن های انتشار خطی حساس نیست و تقریبا در هر جهتی که تگ قرار داشته باشد می تواند اقدام به خوانش و قرائت تگ بکند. در آنتن های RFID از نوع انتشار دایره ای امواج به صورت سینوسی از آنتن خارج می شوند.

RFID چیست !

تکنولوژی RFID بهترین روش شناسایی اشیا بر اساس امواج رادیویی بوده و به صورت گسترده در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. از این تکنولوژی در کمپانی ها و سازمان های دولتی و خصوصی سراسر دنیا استفاده می‌شود و جزو 10  تکنولوژی برتر دنیا است. سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ RFID در مکان های بسیار زیادی کاربرد دارد.

RFID پارکینگ

DISTANCE

مقایسه آنتن برد بلند و آنتن برد کوتاه

آنتن برد کوتاه ( near- field )

فاصله خوانش آنتن های برد کوتاه کمتر از 30 سانتی متر است و بوسیله متصل کننده های مغناطیسی برای تبادل نیرو بین لیبل و قرائتگر استفاده می کنند، و دی الکتریک هایی مانند آب و فلزات کارایی آنتن های برد کوتاه را دچار اختلال نمی کنند.

آنتن برد بلند ( Far- Field )

آنتن های برد بلند فاصله خوانش بیش از 30 سانتی متر دارند و در شرایطی تا چند ده متر را نیز دارا هستند. به دلیل استفاده آنتن های برد بلند از متصل کننده های الکترومغناطیسی ، حضور دی الکتریک ها ارتباط بین تگ و قرائتگر را تضعیف می کنند و کارایی آنتن دچار مشکل می شود. مایعات و فلزات 2 محدود کننده اصلی در انتشار امواج آنتن ها می باشند.

مجله زیگ

Z I G M A G

اسکرول به بالا